This job listing has expired and may no longer be relevant!
4 Sep 2017

Security Guard

Job Description

  အလုပ္လစ္လပ္ေနရာေၾကျငာၿခင္း

 

Mercy Corps သည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမၻာတလႊားရွိ လူထုဘ၀ တိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရႊက္ေနပါသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္းေလးဆယ္ေက်ာ္တြင္ ျမင့္မားေသာ အေတြ႕အႀကံဳ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေဒသခံလူထုႏွင့္ အတူတကြ အႀကံဥာဏ္ေဖာ္္ထုတ္ျပီး လူထုျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး၊ လူေနမႈအခက္ခဲမ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈဘ၀မ်ားတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။ Mercy Corps သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၊ ေစ်းကြက္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈနည္းေသာ စြမ္းအင္စီမံကိန္း၊ အျငင္းပြားမႈ ေျပၿငိမ္းေရး၊  ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေရးမ်ားကို လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိပါသည္။

Mercy Corps ျမန္မာသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈနည္းေသာ စြမ္းအင္ရရွိအသုံးျပဳႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းရွိ မိုးေခါင္ၿပီးေျခာက္ေသြ႕ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာ့မီးဖိုစီမံကိန္းကို စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃ မွ စတင္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေသာ ကာဗြန္ ဓါတ္ေငြ႔ကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္၊ ဆင္းရဲမႈကိုျဖစ္ေစေသာ စြမ္းအင္အသံုးျပဳမႈွဆိုင္ရာ သံသရာစက္၀ိုင္းကိုျဖိဳဖ်က္ႏိုင္ရန္၊ ထင္းသံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ကာကြယ္ရန္၊ ကာဗြန္ဓါတ္ေငြ႕ကို သိသာထင္ရွားစြာ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ Mercy Corps ျမန္မာအဖြဲ႕အစည္းသည္ စီမံကိန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕လာသည့္ႏွင့္အမွ် အဖြဲ႕အစည္း၏လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး- အထူးသျဖင့္ ရုံးလုံျခဳံေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၀န္ထမ္း ၁ ဦးေခၚယူလိုပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္၀င္စားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မည္သူမဆို ေလွ်ာက္ထားရန္ Mercy Corps  ျမန္မာအဖြဲ႕အစည္းမွ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

 

Security Guard (MC-VA-410917)

 ရာထူး လုံျခဳံေရး၀န္ထမ္း
ခန္႕အပ္မည့္ဦးေရ ၁ ဦး
အဖြဲ႕အစည္း Mercy Corps ျမန္မာ
ခန္႕အပ္မည့္ကာလ ၁ ႏွစ္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းတည္ေနရာ အမွတ္ (H3)၊န၀ရတ္အိမ္ရာလမ္းသြယ္(၁)၊ ၃၄x၃၅ ႏွင့္ ၆၈x၆၉ လမ္းၾကား၊ ပတ္ကုန္းေပ်ာ္ဘြယ္ရပ္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၈)ရက္ (တနလၤာေန႔)

 

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

 

 • ရံုးအေဆာက္အဦးႏွင့္ ရံုးပတ္၀န္းက်င္ လံုျခံဳေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္။
 • ရံုးပိုင္ ပစၥည္းမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္လာပါက အထက္အရာရွိထံသို႕ အစီရင္ခံတင္ျပရန္။ (ရုံးပိုင္ပစၥည္းမ်ားဆိုသည္မွာ – မီးစက္၊ ေရခဲေသတၱာ၊ ရံုးသံုးကိရိယာမ်ား၊ ေလေအးေပးစက္ အစရွိသည္ တို႕ပါ၀င္သည္။)
 • ရံုးႏွင့္ ရုံးပတ္၀န္းက်င္တြင္ ထူးျခားမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ သူခိုးခိုးခံရလွ်င္ေသာ္္ လည္းေကာင္း၊

ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႀကဳံေတြ႕ျခင္း (ဥပမာ- လွ်ပ္စစ္၀ါယာေရွာ့ ျဖစ္ျခင္း၊ ေရေဘး၊ မီးေဘး အႏၱရာယ္ ႀကံဳေတြ႔ျခင္း)စသည့္ အေရးႀကီး ျဖစ္စဥ္မ်ားကို မိမိ၏ အထက္အရာရွိထံသို႕ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီသတင္းပို႔ရန္။

 • မီးသတ္ေဆးဗူးမ်ားအား သတ္မွတ္ထားေသာေနရာတြင္ ရွိ/မရွိ၊ အသုံးျပဳသက္တမ္းေက်ာ္လြန္မႈရွိ/မရွိ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ သက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီ တစ္လအလိုတြင္ အထက္အရာရွိထံသို႔ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရန္။
 • ရုံးျခံ၀န္း အတြင္း/အျပင္ သာယာသန္႕ရွင္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္။ (ေပါင္းျမက္မ်ားရွင္းလင္းျခင္း၊ အမိႈက္ႏွင့္ စြန္႕ပစ္ ပစၥည္းမ်ားအား သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ စနစ္တက် စြန္႕ပစ္ျခင္း)
 • ရံုးခ်ိန္ျပင္ပ၌ အထက္အရာရွိ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါရွိပဲ ရံုးအတြင္းသို႔ သူစိမ္းမ်ား၀င္ေရာက္ခြင့္ မျပဳရန္။
 • ရံုးရိွ တံခါးမ်ား၊ ျပတင္းေပါက္မ်ား၊ ေလေအးေပးစက္မ်ား၊ မလိုအပ္ေသာမီးခလုတ္မ်ားအား ရံုးခ်ိန္ျပင္ပ၌ ေသခ်ာစြာပိတ္ရန္။
 • ရံုးစီမံခန္႔ခြဲမႈအရာရွိႏွင့္ လက္ေထာက္ တို႔မွ တာ၀န္ေပးအပ္သည့္ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္။
 • အဖြဲ႕အစည္းမွ ျပ႒ာန္းထားေသာ လိုက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္။

 

ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား

 

 • တကၠသိုလ္၀င္တန္း (အထက္တန္း) ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမည္။
 • INGO/NGO အေတြ႔ အႀကံဳ ရွိသူ (သို႔ မဟုတ္) သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္ အေတြ႔ အႀကံဳ ရွိရပါမည္။
 • က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူ၊ အရက္ ေသစာ၊ မူးယစ္ေဆးကင္းရွင္းသူ ျဖစ္ရပါမည္။
 • အေသးစား ျပဳျပင္ေရးကိစၥမ်ား (ေရပိုက္ ျပင္ျခင္း၊ မီးေခ်ာင္းလဲျခင္း၊) စသည္တို႔အားေဆာင္ရြက္နိုင္သူ ျဖစ္ရပါမည္။
 • ေန႔ ဂ်ဴတီ၊ ည ဂ်ဴတီတစ္လွည့္ စီ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရပါမည္။
 • ဆိုင္္ကယ္ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရွိျပီး က်ြမ္းက်င္စြာေမာင္းႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
 • အဂၤလိပ္စာအေရး၊ အေျပာအေျခခံရွိသူကိုပို၍ဦးစားေပးမည္။
 • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာႏွင့္ ရဲစခန္္းေထာက္ခံစာပါရွိရမည္။

How to Apply

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အလုပ္ေနရာအား စိတ္၀င္စားၿပီး လုပ္ငန္းေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ခ်က္၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္မွီသူမ်ားသည္ ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ရာထူးအမည္၊ ကိုယ္ေရး ရာဇ၀င္ (CV)ႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားသူအား ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ၊ ဖုံးနံပါတ္မ်ားကို အျပည့္အစံုေဖာ္ျပကာ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပပါရွိေသာ Mercy Corps ျမန္မာ ရုံးလိပ္စာသို႔ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၈)ရက္ ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။   Email Address: mm-hr@mercycorps.org, cc: zoo@mercycorps.orgMercyCorps Office (Yangon) အမွတ္(၉၇)၊ Rangoun Business Center ၊ အေနာက္ေရႊဂုံတုိင္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။   MercyCorps Office (Mandalay) အမွတ္ (H3)၊န၀ရတ္အိမ္ရာလမ္းသြယ္(၁)၊ ၃၄x၃၅ ႏွင့္ ၆၈x၆၉ လမ္းၾကား၊ ပတ္ကုန္းေပ်ာ္ဘြယ္ရပ္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။   မွတ္ခ်က္။ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၈)ရက္ (တနလၤာေန႔) ျဖစ္ပါသည္။

Apply for this Job

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.